Intro

Betraktad såhär från en fläck på jorden där kyrkorna står tomma  och i slutet av en universitetsutbildning som till stor del ändå handlat om att förstå något om människans inre och hur hon ser på sitt liv, men där ämnet religion i stort sett inte berörts, kunde man lockas att tro att den senare verkligen har spelat ut sin roll. Ungefär som Sigmund Freud för snart hundra år sedan förutspådde skulle ske. Men det stämmer ju bara inte. Dels är en majoritet av jordens befolkning alltjämt troende och via migration till Sverige och vårt närområde är det rimligt att förmoda att religiösa eller andliga föreställningsvärldar även framöver kommer att spela en roll i konsultations- och terapisituationer. Dels verkar den sekulariseringsprocess som pågått i vår del av världen ha ersatts av något som inte är mer rationellt än vad som fanns här innan.

Oberoende mätningar visar att svensken hyser en mängd föreställningar om tillvaron, om en hinsides verklighet och om metafysiska samband och fenomen, som vetenskapen inte kan belägga. Resultaten är likartade i andra västländer, som USA och Storbritannien. Acceptansen eller intresset för sådant som reinkarnation, varsel, telepati, kommunikation med avlidna anhöriga, mm, är stor. Medan flera av de föreställningar och fenomenen som adresseras i dessa undersökningar överlappar med vad som brukar kallas vidskepelse och torde ha kunnat samexistera med den länge dominerande religionen så är till exempel reinkarnation en jämförelsevis exotisk föreställning i en kristen kulturkrets. I de undersökningar som nämns ovan får tanken att individen ska återfödas i en ny fysisk kropp stöd av cirka var fjärde tillfrågad. Hammer (2004) skriver att ”[p]å bara fyrtio år har reinkarnation gått från att vara en uppfattning spridd bland medlemmarna i några teosofiska och ockultistiska kretsar till att bli en av vår tids mest allmänt omfattade religiösa föreställningar”.

Sammantaget brukar sådana föreställningar hänföras till det som kallas ”new age” och till vissa delar av den så kallade ”nyandligheten”. Den här studien kommer fokusera på denna typ av andlighet.